Adminoor | Privacy-verklaring

Deze privacy-verklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Adminoor V.O.F. is een kantoor dat zich onder meer richt op de verzorging en advisering op het gebied financiële administratie, belastingen en het samenstellen van jaarrekeningen. Adminoor biedt een breed scala aan diensten op dit vlak en fungeert daarbij tevens als sparringpartner.

Via onze website houden wij slechts beperkt statistieken bij. Adminoor vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Eventuele door u achter gelaten of aan ons toegezonden persoonsgegevens worden door ons dan ook steeds zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij:

Welke gegevens verwerken wij

Adminoor verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruik maken van onze diensten, omdat er een overeenkomst is met u of uw organisatie, omdat u een offerte of informatie heeft opgevraagd, of omdat u anderszins gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Soms is het nodig om gegevens te verwerken, omdat de wet dit van ons verlangt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder meer verwerken:

Deze gegevens worden alleen verwerkt indien u deze aan ons heeft overhandigd in het kader van de dienstverlening of uw verzoek om informatie hierover.
Er kunnen aanvullende persoonsgegevens worden verwerkt, zoals geboortedata, bankrekeningnummers, burgerlijke staat en BSN-nummers. Dit zal uitsluitend worden gedaan als de dienstverlening en/of regelgeving dit noodzakelijk maakt.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter, als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het mogelijk dat wij geen werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren of u niet gericht kunnen voorzien van de juiste informatie. Uw toestemming voor genoemde persoonsgegevensverwerkingen kunt u te allen tijde weer intrekken. Zodra u deze toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij bepaalde gegevens noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Als dat het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en met u overleggen. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van deze persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking. Tevens kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. Wij zullen in de regel binnen 14 dagen op uw bezwaar reageren. U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Heeft u uw gegevens bijvoorbeeld verstrekt om teruggebeld te worden voor een vraag, dan zullen we uw gegevens kort nadat met u contact is gelegd worden verwijderd, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien uw gegevens worden verwerkt omdat wij diensten aan u leveren, dan geldt er mogelijk een wettelijke bewaartermijn. Uw persoonsgegevens worden na deze termijn verwijderd.

Uw gegevens worden (totdat deze worden verwijderd) opgeslagen op servers binnen de Europese Unie. Mocht dat in een voorkomend geval anders zijn, dan maken we in elk geval gebruik van servers die dezelfde (Europese) waarborgen bieden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders ten alle tijde aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Het is mogelijk, in het kader van onze dienstverlening, dat wij (salaris)administratie voeren ten aanzien van minderjarigen jonger dan 16 jaar. Wij gaan er in dat geval van uit dat de toestemming door ouders/voogd is gegeven. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adminoor.nl, zodat naar een passende oplossing kan worden gezocht.

Delen met anderen

Adminoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen met andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op vordering van een rechter of andere bevoegde instantie.

In sommige gevallen maken wij gebruik van derden (hulppersonen /-bedrijven) om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden in dit kader toegang tot uw persoonsgegevens krijgen, dan gebeurt dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan. Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij voldoende waarborgen omtrent uw privacy – in overeenstemming met de AVG – worden verleend. Adminoor blijft uiteraard jegens u verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij sluiten met onze partners hiertoe ver-/bewerkersovereenkomsten af, of dito verklaringen.

In kaart brengen websitebezoek

Adminoor gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Ook kunt u aangeven of u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen uit ons systeem. Wanneer u meent dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.

U kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail aan info@adminoor.nl of per post:
Adminoor
Dreef 4
4813 EG Breda

Beveiliging

Adminoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt hebben en dat wij geen/onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van de privacy-verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy-verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden daarom aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat kennis heeft genomen van de laatste versie.

Breda, 22 mei 2018