Adminoor | Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Adminoor opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 2. Adminoor: Adminoor V.O.F., gevestigd te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64964272, opdrachtnemer van Opdrachtgever, gebruiker van deze voorwaarden;
 3. Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Adminoor zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten die in onderling overleg zijn bepaald.
 4. Werkzaamheden: het verrichten van diensten ten behoeve van cliënten van administratieve, organisatorische, bedrijfseconomische, financiële en fiscale aard, een en ander in de ruimste zin van het woord, doch in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals die zijn vermeld in de offerte/ opdrachtbevestiging.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Adminoor en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Adminoor en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, indachtig het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).
 5. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.
 6. Indien Adminoor niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Adminoor, in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Adminoor gemaakte offertes of gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. De in de offerte genoemde prijzen en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de daarin genoemde diensten. Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. Indien buiten hetgeen in de offerte is omschreven nog andere diensten wordt/worden geleverd, dan worden deze afzonderlijk in rekening gebracht. Alle (bijkomende) kosten, zoals – maar niet uitsluitend – reis-, verblijf- en verzendkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook als deze niet in een offerte/aanbieding zijn opgenomen.
 4. Adminoor kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Adminoor is gerechtigd om uitgebrachte aanbiedingen, acties of offertes in te trekken, voor zover deze nog niet door Opdrachtgever schriftelijk/per e-mail is/zijn aanvaard.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Adminoor niet tot het naleven van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen, tarieven of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Aanvang en duur Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat Adminoor deze schriftelijk of mondeling aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Indien uitdrukkelijke bevestiging door Adminoor achterwege blijft, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangevangen op het moment dat Adminoor feitelijk met de werkzaamheden is gestart.
 2. De Overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Adminoor verstrekte informatie en gegevens.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 5 Gegevens ten behoeve van de overeenkomst

 1. Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is Opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de Opdracht op eerste verzoek van Adminoor te identificeren op de aangegeven wijze.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Adminoor naar diens oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Adminoor te stellen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het houden van een back-up of kopieën van aan Adminoor ter beschikking gestelde stukken en bescheiden.
 3. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Adminoor onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
 4. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Adminoor ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 5. Adminoor heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de voorwaarden uit dit artikel heeft voldaan.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voor Adminoor ontstane extra kosten en extra honoraria, door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de Opdracht

 1. Adminoor zal de Opdracht naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitoefenen. Ter zake van (advies)werkzaamheden kan Adminoor evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Indien Adminoor voor het goed uitvoeren van de opdracht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
 3. Adminoor heeft het recht werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door derden, of bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van andere deskundigen.
 4. Alle werkzaamheden worden verricht in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsregels.
 5. Indien tijdens de Opdracht werkzaamheden zijn verricht welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Adminoor het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele Opdracht van Opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van Opdrachtgever en Adminoor.
 6. Adminoor houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Adminoor.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. Adminoor behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen ontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Adminoor, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Adminoor.
 4. Adminoor behoudt te allen tijde het recht om de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Honorarium

 1. Het honorarium van Adminoor is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Adminoor en is verschuldigd naar mate door Adminoor werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Adminoor is steeds gerechtigd om voorschotten en/of aanbetalingen te verlangen.
 3. Het honorarium van Adminoor, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting op door Adminoor bepaalde / te bepalen tijdstippen (per week / per maand / tussentijds) dan wel na volbrenging van de werkzaamheden (steeds naar keuze Adminoor) aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld inflatiecorrecties, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Adminoor gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Adminoor hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 5. Adminoor is tevens gerechtigd de tarieven jaarlijks te verhogen met minimaal de procentuele stijging van het consumentenprijsindexcijfer (CPI alle huishoudens) welke wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling van facturen door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan Adminoor door middel van storting ten gunste van een door Adminoor aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enig recht op korting of verrekening. Voorschotten/aanbetalingen dienen steeds terstond te worden voldaan.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn of een nadere termijn – indien een afwijkende termijn is overeengekomen – heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Adminoor, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de eerste vervaldag aan Opdrachtgever de kosten en wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten van Adminoor.
 4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ontstaan ten gevolge van incassering van de vordering komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform de Wet Incassokosten. Deze bedragen ten minste 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40, één en ander volgens de Wet Incassokosten.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Adminoor daartoe aanleiding geeft, is Adminoor gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Adminoor te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Adminoor gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Adminoor uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 6. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn de Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 7. Door Opdrachtgever gedane betalingen zullen steeds en uitsluitend geacht worden eerst in mindering te strekken op door Opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van Adminoor, ook indien Opdrachtgever een betaling een andere omschrijving heeft gegeven.

Artikel 10 Reclame

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen acht dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Adminoor te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame, één en ander ter beoordeling van Adminoor, heeft Adminoor de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11 Leveringstermijn

 1. Indien en voor zover een termijn door Adminoor wordt aangegeven voor de afwikkeling van werkzaamheden, geldt deze steeds als indicatieve termijn. Deze is derhalve nimmer fataal, tenzij door partijen uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.
 2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Adminoor is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld. De eventuele (indicatieve) termijn wordt met deze duur van de vertraging verlengd.
 3. De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Adminoor de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 12 Retentierecht

Adminoor is gerechtigd om de afgifte van zaken die zij van de zijde van Opdrachtgever heeft ontvangen op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever alle betalingen aan Adminoor heeft voldaan.

Artikel 13 Overmacht

 1. Adminoor is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, kortom: in geval van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Adminoor geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Adminoor niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Adminoor heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Adminoor aan haar verplichtingen had moeten voldoen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Wanneer Adminoor ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Adminoor gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Adminoor wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot hetgeen een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Adminoor in een voorkomend geval ter zake uitkeert (eventueel te vermeerderen met een eigen risicobedrag, indien van toepassing). Indien een schadegeval niet onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering van Adminoor valt of indien Adminoor geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, doch onherroepelijk vaststaat dat Adminoor desalniettemin aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van louter de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de (betaalde) vergoedingen (excl. btw) voor de voorbije drie maanden. Onder directe schade wordt verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om het door Adminoor geleverde werk aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten niet aan Adminoor toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. De aansprakelijkheid van Adminoor voor indirecte schade waaronder – maar niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, schade verband houdende met inschakeling van derden en alle andere vormen van schade genoemd en bedoeld in dit lid, is uitgesloten.
 3. Adminoor is niet aansprakelijk voor schade aan of gebreken aan het geleverde, indien dit te maken heeft met werkzaamheden, fouten, verkeerde of onvolledige informatie, of anderszins van Opdrachtgever of een derde.
 4. Adminoor is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) druk- of schrijffouten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Adminoor tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
 6. Elke aansprakelijkheid van Adminoor vervalt in elk geval uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend.
 7. Elke aansprakelijkheid van Adminoor vervalt indien Opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak Adminoor niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval Opdrachtgever Adminoor niet in de gelegenheid heeft gesteld een betreffende tekortkoming te herstellen, èn in het geval verdere Werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met een tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat Opdrachtgever Adminoor daarbij betrokken heeft.
 8. Aansprakelijkheid van Adminoor wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Adminoor onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij vervolgens een redelijke termijn ter nakoming wordt gesteld, en Adminoor ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Adminoor in staat is adequaat te reageren.
 9. Adminoor is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Adminoor of derden.
 10. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheden komen te vervallen indien en voor zover een schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Adminoor.

Artikel 15 Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging

 1. Adminoor is onder meer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst direct te ontbinden/te beëindigen, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; na het sluiten van de Overeenkomst Adminoor ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst door Adminoor verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van diens verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Adminoor kan worden gevergd de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities na te komen.
 2. Voorts is Adminoor bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Adminoor op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. Indien Adminoor de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Adminoor haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. Indien Adminoor tot opschorting of ontbinding overgaat, is Adminoor op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten, daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Adminoor gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding, daaronder begrepen kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien Opdrachtgever diens uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Adminoor gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Hieronder vallen tevens kosten die Adminoor in het kader van de beëindiging van de Opdracht moet maken voor overdracht van werkzaamheden en stukken aan een derde partij / Opdrachtgever zelf.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Adminoor vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Adminoor op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 8. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds verrichte werkzaamheden en de reeds gereserveerde arbeidstijd, alsook de reeds gemaakte kosten, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 9. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, worden – indien zich één of meer van de in voorgaande leden bedoelde gevallen zich voordoet – de door Opdrachtgever aan Adminoor betaalde aanbetalingen/voorschotten niet geretourneerd.

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Adminoor respectievelijk Opdrachtgever alsmede de door Adminoor respectievelijk Opdrachtgever ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever respectievelijk Adminoor. Opdrachtgever respectievelijk Adminoor kan ter zake ontheffing verlenen. Adminoor is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door de personen in haar dienst of door haar ingeschakeld, indien Adminoor aannemelijk kan maken dat deze schending niet door haar verhinderd had kunnen worden.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Adminoor niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Adminoor voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.
 3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Adminoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Adminoor, niet aan derden openbaren.

Artikel 17 Communicatie via internet

 1. Opdrachtgever en Adminoor zullen in beginsel door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Zowel Adminoor als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Adminoor zullen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is doen ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 2. In het geval van twijfel of discussie over (de inhoud van) een door Adminoor verzonden of ontvangen mail, is de administratie / database van Adminoor bepalend.

Hoofdstuk Privacy / Verwerkersregeling

De AVG / privacywetgeving verplicht Adminoor om met haar opdrachtgevers afspraken te maken omtrent het verwerken van persoonsgegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in deze regeling. Deze regeling geldt voor de gevallen waarin Adminoor als verwerker wordt gezien. Naast deze verwerkersregeling is de privacyverklaring van toepassing, die te vinden is op de website van Adminoor.

Artikel 18 Doeleinden van verwerking

 1. Adminoor verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersregeling in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de opdracht/overeenkomst tussen partijen en/of de dienstverlening door Adminoor aan Opdrachtgever.
 2. De persoonsgegevens die door Adminoor in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn
  • naam, functie en contactgegevens (zoals adres, e-mail en telefoonnummers) van de contactpersoon / derden;
  • geboortedatum en/of BSN nummer van deze personen voor zover dit voor de dienstverlening door Adminoor noodzakelijk is;
  • indien er administratie wordt gevoerd ten aanzien van overige personen (zoals werknemers): naam, functie, adresgegevens, geboortedata en BSN nummers ten aanzien van deze personen;
  • ID bewijzen, uitsluitend voor zover noodzakelijk en voor zover de wet dit voorschrijft;
  • bankrekeningnummers;
  • medische gegevens, zoals bijvoorbeeld kosten en facturen voor medische (hulp)middelen en slechts indien en voor zover dit in het kader van de te leveren dienst (bijv. belastingaangifte en opgeven aftrekposten) noodzakelijk is;
  • burgerlijke staat;
  • andere gegevens en stukken voor zover dit voor de werkzaamheden door Adminoor noodzakelijk is of de wet dit voorschrijft.
 3. Adminoor zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals hiervoor genoemd. Opdrachtgever zal Adminoor op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze verwerkersregeling zijn genoemd.
 4. De in opdracht van Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 19 Verplichtingen Adminoor

 1. Ten aanzien van de op grond van de overeenkomst verrichte verwerkingen, zal Adminoor zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het door Adminoor verwerken van persoonsgegevens.
 2. Adminoor zal Opdrachtgever op diens eerste verzoek binnen een redelijke termijn informeren over de door Adminoor genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder de AVG en eventuele andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 3. De verplichtingen van Adminoor die ten aanzien van de privacy uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden tevens ten aanzien van diegenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Adminoor, waaronder werknemers.

Artikel 20 Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Adminoor mag de persoonsgegevens verwerken (op servers) in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Adminoor de persoonsgegevens ook doorgeven naar (servers in) een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze regeling en de AVG.
 2. Adminoor zal Opdrachtgever op diens verzoek melden om welk land of welke landen het gaat. Adminoor staat er voor in dat, gelet op de omstandigheden die op de doorgifte van de persoonsgegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn, er bij landen buiten de Europese Unie sprake is van een passend beschermingsniveau.
 3. In het bijzonder zal Adminoor bij het bepalen van een passend beschermingsniveau rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en het land van eindbestemming.

Artikel 21 Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van de AVG. De toegestane verwerkingen zullen door Adminoor worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving. Tevens kunnen verwerkingen worden opgenomen door Adminoor in een fysiek dossier, welke op correcte wijze wordt opgeslagen.
 2. Adminoor is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de overeenkomst, overeenkomstig de instructies en de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 3. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in geval Adminoor persoonsgegevens verwerkt die niet noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst maar die desalniettemin door Opdrachtgever aan Adminoor worden toegezonden, blijft de verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rusten bij Opdrachtgever. Het staat Adminoor vrij om deze niet ter zake doende informatie, zonder nader overleg met Opdrachtgever en zonder enig gevolg of aansprakelijkheid, te verwijderen en verwijderd te houden. Verwijderen is een vorm van verwerken. Opdrachtgever vrijwaart Adminoor voor dit soort verwerkingen.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerken van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Adminoor voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie.

Artikel 22 Inschakelen van derden of subverwerkers

 1. Opdrachtgever geeft Adminoor hierbij toestemming om, in het kader van de overeenkomst en de in hier bedoelde gegevensverwerking, derden (subverwerkers) in te schakelen. Adminoor zal Opdrachtgever op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt, die toegang hebben tot persoonsgegevens. Adminoor zorgt er in ieder geval voor dat deze derden ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Adminoor zijn overeengekomen. Adminoor staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze regeling door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.
 2. Indien Opdrachtgever gemotiveerd en met redenen omkleed tegen een bepaalde subverwerker bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen.

Artikel 23 Beveiliging

 1. Adminoor zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).
 2. Opdrachtgever bepaalt welke persoonsgegevens door Adminoor verwerkt worden. De verantwoordelijkheid voor de soort gegevens die verwerkt worden, ligt derhalve bij Opdrachtgever. Door persoonsgegevens toe te sturen / te overhandigen aan Adminoor, verklaart Opdrachtgever akkoord te zijn met de verwerking enerzijds, en in te stemmen met door Adminoor gehanteerde technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen anderzijds.

Artikel 24 Datalekken

 1. In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal Adminoor zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover onverwijld, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking, te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Adminoor spant zich naar beste kunnen in om volledige, correcte en accurate informatie te verstrekken.
 2. Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 3. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet-en/of regelgeving dit vereist zal Adminoor meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
 4. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een inbreuk is geweest, alsmede (voor zover deze gegevens voorhanden zijn):
  1. wat de (vermeende) oorzaak is;
  2. wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
  3. wat de (voorgestelde) oplossing is;
  4. contactgegevens voor de opvolging van de melding;
  5. wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf en/of de toezichthouder); en
  6. wat de reeds genomen maatregelen zijn.

Artikel 25 Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Adminoor, zal Adminoor het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en zal Opdrachtgever het verzoek verder afhandelen. Adminoor mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
 2. Adminoor zal Opdrachtgever de redelijkerwijs mogelijke en noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp nodig heeft van Adminoor voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan Adminoor hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 26 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle persoonsgegevens die Adminoor van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze regeling, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Adminoor zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze verwerkersregeling, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken, dan wel indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als subverwerker.

Artikel 27 Audit

 1. Opdrachtgever kan maximaal ééns per jaar Adminoor verzoeken inzage te geven in de getroffen maatregelen in het kader van de beveiliging van privacy / AVG. Adminoor zal hierop schriftelijk antwoorden binnen een termijn van 4 weken na dit verzoek. Adminoor kan deze termijn 1x verlengen met 4 weken. Adminoor kan – in plaats van het geven van een schriftelijke reactie – besluiten om Opdrachtgever op haar kantoor uit te nodigen om de privacy maatregelen te bespreken.
 2. Indien Opdrachtgever het antwoord van Adminoor ontoereikend acht, zal Opdrachtgever dit gemotiveerd aangeven. Opdrachtgever is vervolgens gerechtigd een audit uit te laten uitvoeren door een deskundige / onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van deze overeenkomst en alles wat daar direct verband mee houdt.
 3. Partijen overleggen vooraf op welk moment deze audit plaats zal vinden. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na voorgaande aankondiging en maximaal eens per kalenderjaar plaats.
 4. Adminoor zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie ter beschikking stellen.
 5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.
 6. Alle kosten en de door Adminoor bestede tijd in het kader van het onderzoek als bedoeld in lid 1, dan wel de audit, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Deze bedragen worden op voorschotbasis in rekening gebracht. Eventuele nog niet berekende bedragen worden tussentijds en/of achteraf gefactureerd.

Artikel 28 Aansprakelijkheid en boetebepalingen

De aansprakelijkheid van Adminoor voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de regeling, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Adminoor ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersregeling over drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Hetgeen verder hierover in artikel 14 van deze algemene voorwaarden is opgenomen, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 29 Duur en beëindiging

 1. Deze verwerkersregeling is aangegaan voor onbepaalde tijd, ook als partijen zo nu en dan met elkaar handelen, en geldt zolang de relatie niet expliciet door één der partijen is beëindigd.
 2. Zodra deze regeling (of een vervangende regeling), om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Adminoor – naar keuze van Opdrachtgever – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn, in originele of kopievorm retourneren aan Opdrachtgever, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen. Adminoor behoudt alleen die informatie die Adminoor op grond van de wet of volgens de beroepsregels dient te bewaren. Deze informatie zal niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Einde hoofdstuk Privacy

Artikel 30 Toepasselijk recht en forum

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Adminoor is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden alle geschillen verband houdende met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Adminoor beslecht door de bevoegde rechter te Breda, Arrondissement West-Brabant / Zeeland.

Breda, 22 mei 2018